​ប្តី​ទៅតាម​ប្រពន្ធ​ធ្វើការ​នៅ​ទីក្រុង​វិល​មក​ផ្ទះ… ម្ចាស់​ថ្លៃ ស្ទើរ​គាំងបេះដូង ខណៈ​រកឃើញ​ប្រពន្ធ​កំពុង​នៅ​ជាមួយ​សង្សារ​ក្នុងផ្ទះ​សំណាក់​យ៉ាង​មាន​ក្តី​សុខ​!! – CEN