​វិធី​សង្គ្រោះ​ជីវិត​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​ពស់​ចឹក ឲ្យ​ផុត​ពី​ការស្លាប់​បាន​ – CEN