ជំនួបកំពូលអាមេរិកនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រព្រឹត្តទៅសិង្ហបុរីនាថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា – CEN