ប្រែក្លាយ​កសិកម្ម​កម្ពុជា ជា​កសិកម្ម​ទំនើប មាន​លក្ខណៈ​ប្រកួតប្រជែង ក្នុងទិសដៅ​គោលនយោបាយ​យូរអង្វែង – CEN