សន្និបាទ​AEMS នឹង​ប្រារព្វ​ធ្វើឡើង​នៅ​ទីក្រុង​នី​ល​ប្រទេស​បារាំង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥-៦​ខែ​វិច្ចិកា​២០១៨ ដោយ​ផ្តោ​សំខាន់​ពាក់ព័ន្ធ​និង​លើ​វិស័យ​កីឡា ខណៈ​ភ្នំពេញ​ជា​សមាជិក​ – CEN