អំបិល​គឺជា​វត្ថុធាតុដើម​ដ៏​អស្ចារ្យ អាច​ជួយ​អ្នកដោះស្រាយ​បញ្ហាលំបាក​ច្រើនយ៉ាង​ក្នុងផ្ទះ​ – CEN