រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សន្តិសុខ​ជាតិ​ប្រទេស​ចិន មក​កម្ពុជា ដើម្បី​ជំរុញ​ការងារ​ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ព្រមព្រៀង ជាមួយគ្នា​កន្លងមក​ – CEN