អាមេរិក ៖ ផ្ទុះ​អាវុធ​នៅ​សាលាមធ្យមសិក្សា Highland នា​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រ​នីញ៉ា​ – CEN