លោក ហង្ស ពុទ្ធា ៖ លទ្ធផល​ការបោះឆ្នោត នៅ​ម៉ាឡេស៊ី​អាច​ទទួលយកបាន​ពី​គ្រប់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ និង​ស្រប​ច្បាប់​ – CEN