ចុះ​អនុស្សរណៈ​នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​សមាគម​អភិបាលក្រុង​និយាយ​ភាសា​បារាំង​ – CEN