គ​.​ជ​.​ប​៖ រយៈពេល​១២​ថ្ងៃ ហើយ​សរុប​គណបក្ស​ចំនួន​២៣ បាននិងកំពុង​បំពេញបែបបទ​ – CEN