អនុ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ឧស្សហ​កម្ម និង​ពាណិជ្ជកម្ម​វៀតណាម ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម សំដៅ​ពង្រីក​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ – CEN