ធនាគារ​ជាតិ​និង​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម រួម​គ្នា​ប្រឆាំង ការសម្អាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ – CEN