ប្លែកណាស់ កូនស្រីតូចរបស់ កែវ វាសនា ទើបតែសម្រាលសោះ ប៉ុន្តែឆាប់ធំដល់ម្ល៉ឹង – CEN