​ឆ្កួត​មែនទែន​ហើយ ! ស្រែកហៅ​ឲ្យមាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា ២.០០០​នាក់ នោះ​នឹង​… ព្រលែង​ល្វែង​លើ​ឲ្យមើល Free – CEN