គ​.​ជ​.​ប​៖ គណបក្ស​៤ ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់​ជា​ផ្លូវការ ហើយ​គណបក្ស​ចំនួន​៦ បាន​ចុះឈ្មោះ​រួចរាល់ – CEN