ក្រុង​អ៊ី​ន​ឆុន​និង​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​គាំទ្រ​ការប្តូរ​ឥរិយាបថ​ជម្រុញ​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច​ – CEN