មក​មើល​ទិដ្ឋភាព​ផ្ទះ​ដ៏​ស្កឹមស្កៃ​របស់​អ្នកនាង យក់ ថិ​ត​រដ្ឋា និង លោក ឃុំ ប៉ុណ្ណា​ដែ​ត បន្តិច​មើល៍ យ៉ាងណាដែរ – CEN