រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ផែនកា​រ​៖ មោទនភាព​ខ្ពស់បំផុត​ទាំង​៦​ចំណុច តាមរយៈ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN