អគ្គនាយក​ស៊ីម៉ាក់ ស្នើ​ឲ្យ​ចាត់​វិធា​ការ​លើ​មេដឹកនាំ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ដោះ​មីន​បរទេស ដែល​និយាយថា គ្រាប់​មីន​នៅ​ស្រុក​ខែ្មរ​ស្អុយ​អស់ហើយ ចុះ​ពួកវា​ចាំបាច់​បើក​NGO​នោះ​ធ្វើ​ស្អី​ – CEN