​ជំរុញ​ឲ្យ​អតីត​អនុប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​G.E ជួយ​ក្រុមយុវជន​វ័យក្មេង​មានគំនិត​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ ក្នុង​ការដឹកនាំ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​ការអភិវឌ្ឍ​ – CEN