បទល្មើសឈ្មួញរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ចេញទៅវៀតណាម តាមច្រកព្រំដែនចាន់មូល និងបឹងច្រូងបន្តកើនមានរាល់ថ្ងៃ – CEN