តើពិតទេមានបុគ្គលខ្លះជាមន្ត្រីជំនាញ នៃរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ទទួលសំណូកពុករលួយ ជាថ្នូរអនុញ្ញាត ឲ្យសង់សំណង់រឹងមើលចំណីផ្លូវសាធារណ:ឬ..? – CEN