នាយក​សាលា​ប្តេជ្ញា​ថា ៖ នឹង​រក្សា​ឲ្យបាន​នូវ​សុវត្តិភាព​ចំណីអាហា​ររបស់​សិស្ស គឺ​ត្រូវមាន​អនាម័យ និង​គុណភាព​ខ្ពស់ មិន​ហួស​កាលបរិច្ឆេទ​ – CEN