ការជួបគ្នា​រវាង​សង្គម​ស៊ីវិល ថ្នាក់ជាតិ និង​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ និយាយ​គ្នា​ត្រង់​ទៅ​ត្រង់​មក ក្នុង​ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ – CEN