ចំណាយ​ប្រាក់ ៣៥ ដុល្លារ ទិញ​ខ្យង​លឿង មិន​ស្មានថា ប្រទះ​កំណប់​តម្លៃ​រាប់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុងនោះ​ – CEN