គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​បុណ្យជាតិ​-​អន្តរជាតិ បាន​អះអាងថា ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​ឆ្នាំនេះ​មានដំណើរ​ការរលូន – CEN