កូរ៉េខាងជើង​លើក​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ការតភ្ជាប់​ជំនួប​កំពូល​ជាមួយ​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN