​កូរ៉េខាងត្បូង​ជំរុញ​ឲ្យមាន​ការ​បន្ត​ទៅ​មុខ​នូវ​ជំនួប​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN