បទល្មើសនាំឈើខុសច្បាប់ តាមច្រកព្រំដែនចាន់មូល និងបឹងច្រូងខេត្តត្បូងឃ្មំុ បានបន្តកើនមានរាល់ថ្ងៃ – CEN