ខេត្ត​ចំនួន​៣ ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​អាច​ធ្វើ​លិខិតឆ្លងដែន​បាន មិន​ចាំបាច់​មក​ភ្នំពេញ​ទៀត​ទេ​ – CEN