ក្រោយពី​មានការ​រិះគន់ ពេលនេះ​មាន​ពាក្យ​សរសើរ​វិញ​ម្ដង បន្ទាប់ពី​បានឃើញ ប៊ុត សីហា ធ្វើ​សកម្មភាព​ដ៏​ប្រសើរ​ក្នុងសង្គម​មួយ​នេះ – CEN