កម្ពុជា​និង​វៀតណាម ឯកភាព​លទ្ធផល​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មការ​ចម្រុះ លើក​ទី​១៦ ផ្តោត​សំខាន់​លើ​វិស័យ​អាទិភាព​មួយ​ចំនួន​ – CEN