ចិន​សុខចិត្ត​សម្បទាន ២០០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ អតិរេក​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​អាមេរិក​ – CEN