ហាសហា​… ១​ស្ទៃ​ល៍​នេះ​របស់​អូន​អ៊ូ​ក​ថៃ «Copy» ដូច​ គឹម ជុង​អ៊ុន បេះ​ដាក់​ហ្មង​!! – CEN