ថ្ងៃ​២០​ឧសភា ត្រូវកំណត់ជាទិវាជាតិនៃការ​ចងចាំ លើកតម្កើងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្​ធនិងការធ្វើបុណ្យ​ឧទ្ធិសដល់ជនរងគ្រោះ និង ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ – CEN