អនិច្ចា​ទូក​មួង​នារី​ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ព្រះ​ពៃស្រពណ៍ ជួប​រឿង​ដដែលៗ​ – CEN