បង្កើន​សមត្ថភាព​មន្ត្រី​គយ ក្នុង​ការពង្រឹង ប្រសិទ្ធភាព​ការប្រមូល​ចំណូល​ – CEN