ស្រី​មានប្តី ប្រុស​មាន​ប្រពន្ធ សហាយស្មន់​គ្នា​ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​សម្រាត​ចង រួច​វាយដំ​យ៉ាង​សាហាវ​ – CEN