យុវជន​កម្ពុជា​ជាង ៩០​ភាគរយ គាំទ្រ​រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុង​ការដំឡើង​ពន្ធ​បារី ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហា​នី​ភ័យ​សុខភាព​ – CEN