ស្ត្រី​មិច​ស៊ិកកូ ក្លាយជា​ស្ត្រី​អាយុ​ច្រើន​បំផុត​ពិភពលោក​មាន​ផ្ទៃពោះ​ – CEN