​ថៃ​អះអាងថា នឹង​មិន​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​សកល​មុន​ឆ្នាំ​២០១៩​ទេ – CEN