តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​រក្សាបាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៥,៦​ភាគរយ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨-២០១៩ – CEN