លំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិត “ហនុមានមាស២០១៨” កំពុងចាប់ផ្តើម ដោយមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុន – CEN