ជន​ឆ្លៀតឱកាស បាន​ដើរ​បោក​បញ្ឆោត ពលរដ្ឋ មិនបាច់​សង​ប្រាក់​ប្រសិនបើ​គេ​ឈ្នះឆ្នោត​ – CEN