ថ្ងៃក្រោយ​ឲ្យ​រាង​! «​លេង​ទូរស័ព្ទក្នុង​ម៉ោង​ធ្វើការ​» លទ្ធផល គ្រូ​ហៅ​ដាក់វិន័យ​ម្នាក់ៗ​ឡើង​ស្ពឹក​មុខ​ហ្មង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN