របាយការណ៍ ពី​​កម្រិត​​បរិមាណ​​ទឹក​ភ្លៀង​​ដែល​បាន​ធ្លាក់​តាម​បណ្តា​រាជ​ធានី-ខេត្ត ពីថ្ងៃ​ទី ២២ ដល់ទី ២៣ ខែឧសភា​ – CEN