ឪពុក​ចិញ្ចឹម ចាប់រំលោភ​កូនស្រី​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ ៤​លើក សម្រេច​ជាង​១០​លើក​ – CEN