ប្រទេស​ដែល​មាន​អត្រា​សហា​ស្មន់​ខ្ពស់​បំផុត​ពិភពលោក គឺ​ចិន – CEN