ម្ចាស់​គម្រោង​ជំរុញ​ផលិតកម្ម​ស្បៀង​ BFP ​ចង់​អោយ​ប្រជា​កសិក​នៅ​តាម​សហគម​ន៍​ទាំងអស់​ក្លាយ​ជា​កសិករ​ពាណិជ្ជកម្ម​វិញ​ ដើម្បី​បង្កើន​នូវ​តម្លៃ​ នៃ​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​ – CEN